NL DE CZ

Ubytovací řád

 • Ubytovat je možné pouze hosta, který se prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese poskytovatel do knihy ubytovaných hostů.
 • Do apartmánu je možný vstup pouze po přezutí do domácí obuvi. Není dovolen vstup v lyžařské obuvi.
 • V celém objektu vč. apartmánu je zakázáno kouřit.
 • Zařízení a inventář apartmánu včetně ručníků nesmí být používán mimo apartmán.
 • V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky a osušky. Během týdenního pobytu se úklid v pokoji neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1× týdně.
 • Doporučujeme neponechávat větší částky peněz, dokumenty nebo další cennosti v apartmánu.
 • Poskytovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu a odložených.
 • V apartmánu nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jiné instalace. Není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně, nabíječek mobilních telefonů a jiné mobilní komunikace.
 • Není povoleno umisťovat zvířata v apartmánu bez souhlasu poskytovatele. Vyjímka je pouze pro apartmány Tyrolia/Head.
 • Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém vyhrazeném parkovišti před objektem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.
 • Provoz akumulačních přímotopů je dodavatelem elektrické energie omezen na 20 hodin denně (přestávky jsou celkem 4, každá trvající 1 hodinu).
 • Není dovoleno odkládat žádné věci přímo na přímotopy nebo v jejich těsné blízkosti z důvodu nebezpečí vzniku požáru.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v apartmánu.
 • Host odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče. Případně takto vzniklé škody je host povinen uhradit na místě před svým odjezdem. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Host má za povinnost bezodkladně ohlásit případné předchozí škody v apartmánu či na jeho zařízení. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám.
 • Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení poskytovateli a uhradit škodu tímto způsobenou (náklady spojené s výměnou zámků).
 • Poskytovatel nezodpovídá hostu za škody, které nezavinil.
 • Návštěvy v apartmánu nejsou dovoleny.
 • Host je povinen při odchodu z apartmánu zregulovat topení, zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okna a dveře, uzamknout apartmán a vchodové dveře do objektu a při odchodu z místnosti pro uskladnění kol a lyží zhasnout světlo a místnost uzavřít.
 • Host je povinen dodržovat noční klid v době 22:00 – 7:00.
 • Vstup na okolní pozemky apartmánu, zahradu i parkoviště je pouze na vlastní nebezpečí hosta.
 • Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto ubytovacího řádu.
 • V případě, že je host hrubým způsobem poruší, má poskytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení poplatků za pobyt.

Předem děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a těšíme se na Vaši návštěvu!

Ski školy

Relaxace

Sledujte nás

Kontakt

Tel.: +420 739 066 379